Úvod  |   Profil spoločnosti   |   Sortiment  |   Projekt EÚ  |    Kontakt
Projekt EÚ
Názov projektu:
Operačný program:
Prioritná os:
Opatrenie:
Cieľ projektu:

Prijímateľ:
Miesto realizácie projektu:
Doba realizácie projektu:
Inovácia technologického zariadenia vstrekovne plastov Gregorovce
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
1-Inovácie a rast konkurencieschopnosti
1.1-Inovácie a technologické transfery
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov zavedením inovatívnych technológií
ELEKTROPLAST , výrobné družstvo Prešov
Výrobná prevádzka Gregorovce 226
4.9.2009 - 27.9.2010

Chladiace zariadenie RACA C150
Vstrekolis NS 170
Vstrekolis SELEX NS 130
Vstrekolis SELEX NS 220